چرا کسب و کار ها هدفشان بهبود تجربه مشتری است؟

چرا کسب و کار ها هدفشان بهبود تجربه مشتری است؟

چرا کسب و کار ها هدفشان بهبود تجربه مشتری است؟

eCommerce

 

تجارت الکترونیک

customer experience

نمودار روز: مشتریان انتظار تجربیات شخصی تر با توجه به کسب و کار و به همین دلیل آنها اولویت بندی بهبود CX تجربه مشتری (CX) بهبود هستند که توسط مشتریان مایل تجربیات شخصی تر توجه به تحقیقات جدید منجر شده است. انتظارات مشتری هستند ... ..

نوشته چرا کسب و کار با هدف به منظور بهبود تجربه مشتری؟ برای اولین بار در بینش هوشمند ظاهر شد.

 

Smart Insights

 

دیدگاه‌تان را بنویسید:

اشتراک گذاری